May 2024
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridayShabbos
23 Nisan
1
Omer 8
24 Nisan
2
Omer 9
25 Nisan
3
Omer 10
26 Nisan
4
Omer 11
Shabbos Mevorchim
Acharei Mos
27 Nisan
5
Omer 12
28 Nisan
6
Omer 13
Yom Hashoah
29 Nisan
7
Omer 14
30 Nisan
8
Omer 15
Rosh Chodesh
1 Iyyar
9
Omer 16
Rosh Chodesh
2 Iyyar
10
Omer 17
3 Iyyar
11
Omer 18
Kedoshim
4 Iyyar
12
Omer 19
5 Iyyar
13
Omer 20
Yom Hazikaron
6 Iyyar
14
Omer 21
Yom Ha'Atzmaut
7 Iyyar
15
Omer 22
8 Iyyar
16
Omer 23
9 Iyyar
17
Omer 24
10 Iyyar
18
Omer 25
Emor
11 Iyyar
19
Omer 26
12 Iyyar
20
Omer 27
13 Iyyar
21
Omer 28
14 Iyyar
22
Omer 29
Pesach Sheini
15 Iyyar
23
Omer 30
16 Iyyar
24
Omer 31
17 Iyyar
25
Omer 32
Behar
18 Iyyar
26
Omer 33
Lag BOmer
19 Iyyar
27
Omer 34
20 Iyyar
28
Omer 35
21 Iyyar
29
Omer 36
22 Iyyar
30
Omer 37
23 Iyyar
31
Omer 38